Học phí

1. Lớp cơ bản 1 – Learn It

Dành cho người mới bắt đầu

Học phí: 750,000 VNĐ/15 buổi

2. Lớp cơ bản 2 – Feel It

Khi đã hoàn thành Lớp cơ bản 1 – Learn It

Học phí: 750,000 VNĐ/15 buổi

3. Lớp nâng cao 1 – Love It

Khi đã hoàn thành Lớp cơ bản 2 – Feel It

Học phí: 500,000 VNĐ/10 buổi

4. Lớp nâng cao 2 – Crazy

Khi đã hoàn thành Lớp nâng cao 1 – Love It

Học phí: 750,000 VNĐ/15 buổi

5. Thẻ Liên địa điểm

Sử dụng tối đa cho 2 người trong vòng 2 tháng

Học phí: 1,500,000 VNĐ/30 buổi

6. Học lẻ mỗi buổi

Học phí: 70,000 VNĐ/buổi

7. Thẻ 6 tháng

Học phí: 4 triệu/ 6 tháng: không giới hạn địa điểm và giờ tập( gửi ảnh 3×4 làm thẻ tập)

8. Thẻ 1 năm

Học phí: 7 triệu/ 1 năm: không giới hạn địa điểm và giờ tập( gửi ảnh 3×4 làm thẻ tập)