Học phí

1. Lớp cơ bản 1 – Learn It

Dành cho người mới bắt đầu

Học phí: 1050,000 VNĐ/15 buổi

2. Lớp cơ bản 2 – Feel It

Khi đã hoàn thành Lớp cơ bản 1 – Learn It

Học phí: 1050,000 VNĐ/15 buổi

3. Lớp nâng cao 1 – Love It

Khi đã hoàn thành Lớp cơ bản 2 – Feel It

Học phí: 1050,000 VNĐ/15 buổi

4. Lớp nâng cao 2 – Crazy

Khi đã hoàn thành Lớp nâng cao 1 – Love It

Học phí: 1050,000 VNĐ/15 buổi

5. Thẻ Liên địa điểm

Sử dụng tối đa cho 2 người trong vòng 2 tháng

Học phí: 1,800,000 VNĐ/30 buổi

6. Thẻ 3 tháng

Sử dụng tối đa cho 2 người trong vòng 3 tháng

Học phí: 2,750,000 VNĐ/30 buổi

7. Học lẻ mỗi buổi

Học phí: 100,000 VNĐ/buổi

8. Thẻ 6 tháng

Học phí: 4.200.000/ 6 tháng: không giới hạn địa điểm và giờ tập( gửi ảnh 3×4 làm thẻ tập)

9. Thẻ 9 tháng

Học phí: 6.300.000/ 9 tháng: không giới hạn địa điểm và giờ tập( gửi ảnh 3×4 làm thẻ tập)

10. Thẻ 1 năm

Học phí: 7.500.000/ 12 tháng : không giới hạn địa điểm và giờ tập( gửi ảnh 3×4 làm thẻ tập)

11. Thẻ 18 tháng

Học phí: 11.500.000/ 18 tháng: không giới hạn địa điểm và giờ tập( gửi ảnh 3×4 làm thẻ tập)

12. Thẻ 2 năm

Học phí: 15.000.000/ 24 tháng: không giới hạn địa điểm và giờ tập( gửi ảnh 3×4 làm thẻ tập)